Beinvegni tier la HitchHike Community SayHi.
Login

Emblidau il plaid-clav

Registraziun
acceptar AGB
Beinvegni

Public Carpooling Svizra

HitchHike cuminonzas da viadi

Cheu anflas ti spert e sempel ina cuminonza da viadi.

Manischunz/a: Di a nus cu e nua che ti eis sin viadi cun tiu auto

Autostopader: Di a nus cu che ti eis sin viadi ed enqueras ina pusseivladad da seser cun

Nus fagein il connecten tia destinaziun, tia ruta e tiu temps da viadi e ti sesas semplamein egl auto :)

HitchHike ei grazia a nos sponsurs e nos partenaris gratuit per tei.

Daco HitchHike?

  • Ti emprendas d’enconuscher nova glieud
  • Sempel e nuncumplicau dad A tier B
  • Taxas da parcadi e cuosts da benzin vegnan partgi tras duas, treis ni quater persunas
  • Duvrar ils parcadis da HitchHike
  • Ina alternativa en cass dad ina interrupziun dalla reit da viafier ;)

Medias

Handelszeitung - Der Markt wird neu aufgemischt (PDF)

watson: #mitfahrenLuzern

Von ZentralPlus: Die digitale Alternative zur zehnspurigen Autobahn

Links
Codex da cumpurtament

Instagram

Facebook

HitchHike Website